Wysokość dodatkowych wynagrodzeń rektorów, prorektorów, dziekanów i kierowników oddziałów i studjów w państwowych szkołach akademickich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.73.534

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 31 sierpnia 1933 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, ustalające wysokość dodatkowych wynagrodzeń rektorów, prorektorów, dziekanów i kierowników oddziałów i studjów w państwowych szkołach akademickich.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 924), w brzmieniu ustalonem art. 60 ustęp 3 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 247), zarządza się co następuje:
Rektorzy państwowych szkół akademickich otrzymują za swe czynności następujące dodatkowe wynagrodzenia:
a)
rektorzy uniwersytetów i politechnik po 500 zł miesięcznie;
b)
rektorzy: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Akademji Górniczej w Krakowie po 400 zł miesięcznie;
c)
rektorzy: Akademji Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, Akademji Sztuk Pięknych w Krakowie i Akademji Stomatologicznej w Warszawie po 300 zł miesięcznie.
Prorektorzy państwowych szkół akademickich otrzymują za swe czynności następujące dodatkowe wynagrodzenie;
a)
uniwersytetów i politechnik po 300 zł miesięcznie;
b)
szkół, wymienionych w punkcie b) § 1 po 250 zł miesięcznie i
c)
szkół, wymienionych w punkcie c) § 1 po 200 zł miesięcznie.
Dziekani wydziałów państwowych szkół akademickich otrzymują za swe czynności następujące dodatkowe wynagrodzenie:
a)
w uniwersytetach i politechnikach po 250 zł miesięcznie i
b)
w szkołach, wymienionych w punkcie b) § 1 po 200 zł miesięcznie.
Kierownicy opartych na własnych statutach oddziałów i studjów w państwowych szkołach akademickich otrzymują za swe czynności dodatkowe wynagrodzenie w wysokości po 200 zł miesięcznie.
Określone w poprzednich paragrafach dodatkowe wynagrodzenia przysługują rektorowi, prorektorowi, dziekanom i kierownikom oddziałów i studjów poczynając od dnia 1 września 1933 r. i przytem tylko za okres faktycznego pełnienia przez nich obowiązków, przywiązanych do danego urzędu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.