Wysokość diet dla członków wydziałów wojewódzkich i wydziałów powiatowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.18.131

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ ZIEM ODZYSKANYCH
z dnia 12 marca 1948 r.
w sprawie wysokości diet dla członków wydziałów wojewódzkich i wydziałów powiatowych.

Na podstawie art. 12 § 3 i art. 23 dekretu z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 74) zarządza się, co następuje:
Członkowie wydziałów wojewódzkich i wydziałów powiatowych otrzymują diety za udział w każdym posiedzeniu danego organu w wysokości pełnych diet, przysługujących funkcjonariuszom państwowym w razie podróży służbowej do miejscowości, położonej poza ich zwykłym miejscem służbowym.

Członkowie wydziałów wojewódzkich i wydziałów powiatowych, zamieszkali poza miejscowością, będącą siedzibą wydziału, otrzymują oprócz diet zwrot kosztów przejazdu na posiedzenie i z powrotem oraz zwrot kosztów noclegu.

Przy obliczaniu należności, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym funkcjonariuszów państwowych.

Członek wydziału wojewódzkiego lub wydziału powiatowego, który wyjeżdża na zlecenie tych organów poza miejscowość, będącą ich siedzibą, otrzymuje diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad przewidzianych w § 1.
Diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu są płatne z funduszów właściwego związku samorządowego.
Przepisy niniejszego rozporządzenia nie dotyczą wojewodów jako przewodniczących wydziałów wojewódzkich i starostów jako przewodniczących wydziałów powiatowych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.