Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych podlegających zwrotom oraz kwot należnych nauczycielom z tego tytułu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.16.71

Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 27 grudnia 1992 r.
w sprawie wysokości czynszu i opłat eksploatacyjnych podlegających zwrotom oraz kwot należnych nauczycielom z tego tytułu.

Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450 oraz z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie dotyczy nauczycieli publicznych szkół i placówek wymienionych w art. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450 oraz z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451), zatrudnionych co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców.
Wysokość kwot pieniężnych z tytułu częściowego zwrotu czynszu i opłat z tytułu kosztów eksploatacji mieszkań, zwanych dalej "częściowym zwrotem", przysługującego nauczycielom, o których mowa w § 1, wynosi 30% opłacanego przez nauczyciela czynszu i ponoszonych przez niego kosztów eksploatacji mieszkania, nie więcej jednak niż 10% miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym, określonej w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli.
1.
Podstawą do przyznania kwoty częściowego zwrotu jest przedłożony przez nauczyciela dokument, stwierdzający wysokość opłacanego przez niego czynszu i opłat eksploatacyjnych, określonych w § 15 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe (Dz. U. Nr 40, poz. 230, z 1988 r. Nr 42, poz. 330, z 1989 r. Nr 67, poz. 409, z 1990 r. Nr 51, poz. 304, z 1991 r. Nr 9, poz. 33 i z 1992 r. Nr 36, poz. 153).
2.
Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu nauczycielem wspólnie zamieszkującym przysługuje tylko jeden częściowy zwrot, ustalony według zasad określonych w § 2.
3.
Częściowy zwrot przysługuje nauczycielowi w przypadku, gdy inna osoba z rodziny prowadzącej z nim wspólne gospodarstwo domowe nie otrzymuje takiego świadczenia lub innego przeznaczonego na czynsz i opłatę z tytułu kosztów eksploatacji mieszkania.
1.
Dyrektorzy szkół (placówek) ustalają nauczycielom, a organy prowadzące szkoły (placówki) - dyrektorom wysokość kwot pieniężnych z tytułu częściowego zwrotu.
2.
Wypłacanie kwot, o których mowa w ust. 1, należy do obowiązków dyrektorów szkół (placówek).
Częściowy zwrot przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym nauczyciel przedstawił dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1.
1.
Nauczycielowi, o którym mowa w § 1, przysługuje częściowy zwrot również w okresie:
1)
urlopu płatnego,
2)
odbywania zasadniczej służby wojskowej (zastępczej służby poborowych), przeszkolenia wojskowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej; jeżeli jednak z nauczycielem powołanym do służby była zawarta umowa o pracę na czas określony, częściowy zwrot przysługuje nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,
3)
korzystania przez nauczycielkę z urlopu wychowawczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
4)
innych urlopów bezpłatnych i zwolnień od pracy, udzielonych nauczycielowi na podstawie odrębnych przepisów zapewniających zachowanie prawa do mieszkania oraz częściowego zwrotu czynszu i opłat eksploatacyjnych za zajmowane mieszkanie.
2.
Częściowy zwrot nie przysługuje nauczycielom korzystającym z urlopu bezpłatnego, udzielonego na podstawie art. 17 ust. 2 Karty Nauczyciela.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 grudnia 1992 r.