Art. 10. - [Regulamin wyścigów konnych] - Wyścigi konne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1354 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2020 r.
Art.  10.  [Regulamin wyścigów konnych]
1. 
Regulamin wyścigów konnych ustala, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw rolnictwa, mając na celu w szczególności określenie warunków zapewniających rzetelność rozgrywania gonitw oraz ich selekcyjny charakter.
2. 
Regulamin wyścigów konnych określa szczegółowo sprawy, dotyczące:
1)
ras koni dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych;
2)
systemów, rodzajów i warunków przeprowadzania gonitw;
3)
obowiązków i uprawnień właścicieli koni, kierowników stajni wyścigowych, trenerów, pracowników obsługi stajni oraz jeźdźców;
4)
kompetencji i trybu działania komisji technicznej, sędziów technicznych, komisji odwoławczej oraz dyżurnych lekarzy medycyny i weterynarii;
5)
zgłaszania do Klubu stajni wyścigowych;
6)
zgłaszania koni do wyścigów w danym roku;
7)
rejestracji barw wyścigowych;
8)
identyfikacji koni;
9)
zapisywania i wycofywania koni z gonitw;
10)
wag noszonych przez konie w gonitwach;
11)
nagród wyścigowych;
12)
szczegółowych zasad rozgrywania gonitw;
13)
składania protestów;
14)
wykazu niedozwolonych środków dopingujących;
15)
zasad i trybu kontroli antydopingowej jeźdźców i koni;
16)
zasad porządkowych na terenach i w lokalach należących do toru wyścigowego;
17)
katalogu czynów stanowiących przewinienia dyscyplinarne;
18)
kar, które mogą być wymierzane za poszczególne przewinienia;
19)
szczegółowego trybu postępowania w sprawach o przewinienia dyscyplinarne;
20)
wymogów, które powinien spełniać oficjalny program wyścigów konnych;
21)
kategoryzacji jeźdźców (powożących).