Wyścigi konne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1354 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2020 r.

USTAWA
z dnia 18 stycznia 2001 r.
o wyścigach konnych

Przepisy ogólne

Ustawa reguluje zasady organizowania wyścigów konnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz działalność Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
wyścigi konne - gonitwy przeprowadzane zgodnie z planem rocznym, zatwierdzonym przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, organizowane w celu wybrania odpowiedniego materiału zarodowego dla ulepszania ras koni;
2)
gonitwy - publiczne próby, których zadaniem jest ocena stopnia dzielności koni, przeprowadzane na torach wyścigowych zgodnie z przepisami ustawy i regulaminem wyścigów konnych;
3)
tor wyścigowy - miejsce spełniające warunki techniczne niezbędne do przeprowadzania wyścigów konnych;
4)
organizator wyścigów konnych - podmiot, który został wpisany do rejestru organizatorów wyścigów konnych;
5)
stajnia wyścigowa - wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, pod określoną nazwą, w której konie są przygotowywane do wyścigów konnych przez trenera, która została zgłoszona do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych;
6)
właściciel konia - podmiot, pod którego nazwiskiem lub nazwą oraz barwami koń bierze udział w gonitwach, posiadający prawo zapisu konia do gonitw;
7)
trener - osobę fizyczną przygotowującą konie do udziału w gonitwach, która uzyskała licencję Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych;
8)
jeździec (powożący) - osobę fizyczną dosiadającą (powożącą) konia w gonitwie, która uzyskała licencję Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych na dosiadanie (powożenie) koni;
9)
sędzia wyścigowy - osobę fizyczną sprawującą nadzór nad prawidłowością przeprowadzania gonitw jako członek komisji technicznej, komisji odwoławczej albo sędzia techniczny, która uzyskała licencję Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych;
10)
sędzia techniczny - sędziego wyścigowego, wykonującego na torze wyścigowym w dniu przeprowadzania gonitw czynności określone w regulaminie wyścigów konnych;
11)
komisja techniczna - zespół sędziów wyścigowych, powołany przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, sprawujący nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu wyścigów konnych;
12)
komisja odwoławcza - zespół złożony z sędziów wyścigowych, powołany przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych;
13)
przewinienie dyscyplinarne - czyn naruszający postanowienia regulaminu wyścigów konnych;
14)
protest - zastrzeżenie w sprawie nieprzestrzegania postanowień regulaminu wyścigów konnych dotyczących gonitwy, wniesione przez osobę uprawnioną w czasie i trybie określonych w tym regulaminie.

Polski Klub Wyścigów Konnych

1. 
Tworzy się Polski Klub Wyścigów Konnych, zwany dalej "Klubem".
2. 
Klub jest państwową osobą prawną.
3. 
Siedzibą Klubu jest Warszawa.

Nadzór nad Klubem sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

1. 
Do zadań Klubu należy:
1)
ustalanie warunków rozgrywania gonitw oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem;
2)
działanie na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni;
3)
działanie na rzecz rozwoju wyścigów konnych.
2. 
Klub realizuje swoje zadania w szczególności przez:
1)
inicjowanie i opiniowanie rozwiązań prawnych dotyczących wyścigów konnych;
2)
opiniowanie projektów regulaminów wyścigów konnych;
3)
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wyścigów konnych;
4)
(uchylony).
5)
przyznawanie licencji na trenowanie i dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego;
6)
rejestrację i publikowanie wykazu osób uprawnionych do wykonywania funkcji trenera i jeźdźca (powożącego) w danym roku;
7)
powoływanie komisji technicznych i sędziów technicznych dla poszczególnych torów;
8)
powoływanie komisji odwoławczej;
9)
nadzór nad orzecznictwem komisji technicznych oraz komisji odwoławczej;
10)
sporządzanie listy osób uprawnionych do pełnienia na torach wyścigowych funkcji dyżurnych lekarzy medycyny i weterynarii;
11)
członkostwo i udział w pracach międzynarodowych organizacji wyścigowych;
12)
współpracę z instytucjami naukowymi;
13)
zatwierdzanie planów gonitw dla poszczególnych torów wyścigowych oraz wyrażanie zgody na gonitwy dodatkowe;
14)
przeprowadzanie szkoleń specjalistycznych;
15)
opracowywanie materiałów statystycznych w zakresie oceny wartości użytkowej i hodowlanej koni;
16)
podejmowanie działań w celu podnoszenia poziomu treningu koni oraz techniki jeździeckiej;
17)
wydawanie biuletynu wyścigowego;
18)
promocję wyścigów konnych.
1. 
Klub działa na podstawie ustawy oraz statutu nadanego, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.
2. 
Statut Klubu reguluje w szczególności:
1)
strukturę organizacyjną Klubu;
2)
system wewnętrznej kontroli;
3)
zasady gospodarki finansowej Klubu.

Organami Klubu są:

1)
Rada Klubu, zwana dalej "Radą";
2)
Prezes Klubu, zwany dalej "Prezesem".
1. 
Rada składa się z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, z tym że:
1)
6 członków Rady jest powoływanych:
a)
spośród kandydatów przedstawionych przez organizatorów wyścigów konnych, organizacje zrzeszające hodowców koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych lub organizacje zrzeszające właścicieli koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych, lub
b)
spośród osób, które zgłosiły indywidualnie swoją kandydaturę na członka Rady, będących w okresie pięciu lat poprzedzających zgłoszenie tej kandydatury hodowcami lub właścicielami co najmniej 5 koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych;
2)
2 członków Rady jest powoływanych spośród kandydatów przedstawionych przez organizacje zrzeszające trenerów lub organizacje zrzeszające jeźdźców;
3)
1 członek Rady jest przedstawicielem ministra właściwego do spraw rolnictwa.
2. 
Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, wraz ze zgłoszeniem swojej kandydatury, składają oświadczenie, że w okresie pięciu lat poprzedzających zgłoszenie kandydatury na członka Rady były hodowcami lub właścicielami co najmniej 5 koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych.
3. 
Kadencja Rady trwa 4 lata i rozpoczyna się z dniem zebrania się Rady na pierwsze posiedzenie, które zwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa.
4. 
Rada:
1)
opiniuje projekt regulaminu wyścigów konnych;
2)
opiniuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 15 ust. 1;
3)
wnioskuje o powołanie i odwołanie sędziów wyścigowych;
4)
wnioskuje o odwołanie członka Rady, jeżeli członek ten wykonuje swój mandat w sposób utrudniający lub uniemożliwiający pracę Rady;
5)
może wnioskować o odwołanie Prezesa.
5. 
Rada, opiniując sprawozdanie, o którym mowa w art. 15 ust. 1, może żądać wglądu do dokumentów będących podstawą do sporządzenia tego sprawozdania.
6. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa może odwołać członka Rady przed upływem kadencji Rady:
1)
na wniosek organizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a;
2)
na wniosek organizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
3)
na wniosek Rady, w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 4;
4)
z własnej inicjatywy.
7. 
Rada wybiera ze swego składu przewodniczącego oraz nie więcej niż dwóch zastępców.
8. 
Przewodniczący albo upoważniony przez niego zastępca zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa.
9. 
Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 5 jej członków.
10. 
Członkostwo w Radzie ustaje wskutek:
1)
śmierci;
2)
rezygnacji;
3)
odwołania przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;
4)
powołania członka Rady na Prezesa.
11. 
W przypadku ustania członkostwa przed upływem kadencji Rady, minister właściwy do spraw rolnictwa powołuje nowego członka, na okres do zakończenia kadencji Rady:
1)
spośród kandydatów przedstawionych przez organizacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a - jeżeli ustało członkostwo osoby przedstawionej przez te organizacje;
2)
spośród osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b - jeżeli ustało członkostwo osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b;
3)
spośród kandydatów przedstawionych przez organizacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - jeżeli ustało członkostwo osoby przedstawionej przez te organizacje;
4)
przedstawiciela ministra właściwego do spraw rolnictwa - jeżeli ustało członkostwo osoby będącej przedstawicielem tego ministra.
12. 
Członkowi Rady, w związku z uczestnictwem w posiedzeniu Rady, przysługuje zwrot kosztów przejazdu na obszarze kraju:
1)
środkiem transportu, z wyłączeniem samochodu osobowego, w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, którego rodzaj i klasę ustala Prezes;
2)
samochodem osobowym, w wysokości 1/3 kosztów tego przejazdu stanowiących iloczyn przejechanych kilometrów przez maksymalną stawkę za jeden kilometr przebiegu, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1087).
1. 
Prezesa powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa po zasięgnięciu opinii Rady.
2. 
Pełnienia funkcji Prezesa nie można łączyć ze świadczeniem pracy u innego pracodawcy oraz wykonywaniem, sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z pełnionej funkcji, innych zajęć zarobkowych.
3. 
Prezes:
1)
kieruje Klubem i reprezentuje go na zewnątrz;
2)
prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 16;
3)
nadaje uprawnienia oraz udziela licencji trenerom, jeźdźcom (powożącym) i sędziom wyścigowym;
4)
udziela pozwoleń na kierowanie stajnią wyścigową;
5)
powołuje i odwołuje członków komisji technicznych i sędziów technicznych dla poszczególnych torów wyścigowych;
6)
powołuje i odwołuje członków komisji odwoławczej;
7)
organizuje szkolenia, powołuje i odwołuje komisje egzaminacyjne oraz przeprowadza egzaminy ze znajomości przepisów o wyścigach konnych dla osób ubiegających się o udzielenie licencji na trenowanie lub dosiadanie (powożenie) koni, licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego albo o pozwolenie na kierowanie stajnią wyścigową;
8)
przeprowadza kontrole organizatorów wyścigów konnych pod względem zgodności działalności w zakresie organizowania wyścigów z przepisami o wyścigach konnych;
9)
wykonuje inne zadania określone w ustawie, statucie Klubu i regulaminie wyścigów konnych.
4. 
W razie niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa, nieobsadzenia stanowiska lub nieobecności Prezesa, jego obowiązki wykonuje przewodniczący Rady.
1. 
Regulamin wyścigów konnych ustala, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw rolnictwa, mając na celu w szczególności określenie warunków zapewniających rzetelność rozgrywania gonitw oraz ich selekcyjny charakter.
2. 
Regulamin wyścigów konnych określa szczegółowo sprawy, dotyczące:
1)
ras koni dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych;
2)
systemów, rodzajów i warunków przeprowadzania gonitw;
3)
obowiązków i uprawnień właścicieli koni, kierowników stajni wyścigowych, trenerów, pracowników obsługi stajni oraz jeźdźców;
4)
kompetencji i trybu działania komisji technicznej, sędziów technicznych, komisji odwoławczej oraz dyżurnych lekarzy medycyny i weterynarii;
5)
zgłaszania do Klubu stajni wyścigowych;
6)
zgłaszania koni do wyścigów w danym roku;
7)
rejestracji barw wyścigowych;
8)
identyfikacji koni;
9)
zapisywania i wycofywania koni z gonitw;
10)
wag noszonych przez konie w gonitwach;
11)
nagród wyścigowych;
12)
szczegółowych zasad rozgrywania gonitw;
13)
składania protestów;
14)
wykazu niedozwolonych środków dopingujących;
15)
zasad i trybu kontroli antydopingowej jeźdźców i koni;
16)
zasad porządkowych na terenach i w lokalach należących do toru wyścigowego;
17)
katalogu czynów stanowiących przewinienia dyscyplinarne;
18)
kar, które mogą być wymierzane za poszczególne przewinienia;
19)
szczegółowego trybu postępowania w sprawach o przewinienia dyscyplinarne;
20)
wymogów, które powinien spełniać oficjalny program wyścigów konnych;
21)
kategoryzacji jeźdźców (powożących).

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1)
szczegółowe warunki techniczne dla toru wyścigowego, mając na uwadze rodzaj wyścigów i liczbę przeprowadzanych gonitw;
2)
wysokość opłaty za wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych, różnicując ją w zależności od przewidywanej liczby gonitw w ciągu roku na danym torze wyścigowym.

Skarb Państwa powierza Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych wykonywanie niezbywalnego prawa własności oraz innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do położonych na terenie miasta stołecznego Warszawy nieruchomości oraz pozostałych składników majątkowych zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego Państwowe Tory Wyścigów Konnych, które były ujęte w bilansie likwidacji i w stosunku do których w dniu wejścia w życie ustawy prawo własności w imieniu Skarbu Państwa wykonuje Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.

1. 
Dochodami Klubu są:
1)
opłata wnoszona przez organizatora wyścigów konnych za wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych;
2)
opłaty w wysokości 2% sumy wpłaconych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju;
3)
opłaty z tytułu licencji i pozwoleń przewidzianych w ustawie;
4)
zapisy, spadki i darowizny;
5)
inne dochody.
2. 
Klub prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy, którego projekt zatwierdza minister właściwy do spraw rolnictwa i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.
1. 
Podmiot organizujący na podstawie przepisów o grach hazardowych zakłady wzajemne na wyścigi konne uiszcza opłatę na rzecz Klubu w wysokości 2% sumy wpłaconych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne w danym miesiącu, w terminie do 20. dnia następnego miesiąca.
2. 
Opłata, o której mowa w ust. 1, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
1. 
Prezes, po zaopiniowaniu przez Radę, składa ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa roczne sprawozdanie z działalności Klubu.
2. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku objętym tym sprawozdaniem.
3. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa przyjmuje albo odrzuca sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie właściwą realizację przez Klub zadań określonych w ustawie.

Organizowanie wyścigów konnych

1. 
Działalność w zakresie organizowania wyścigów konnych wymaga wpisu do rejestru organizatorów wyścigów konnych, zwanego dalej "rejestrem".
2. 
Rejestr prowadzi Prezes.
3. 
Działalność w zakresie organizowania wyścigów konnych może wykonywać podmiot, który:
1)
posiada tor wyścigowy, spełniający wymagane warunki techniczne;
2)
posiada zabezpieczenie finansowe dla właściwego przeprowadzenia wyścigów konnych;
3)
posiada plany gonitw, o których mowa w art. 20.
4. 
Wniosek o wpis do rejestru zawiera:
1)
nazwę podmiotu oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), chyba że podmiot nie posiada takich numerów;
3)
lokalizację toru wyścigowego uzgodnioną z wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta;
4)
określenie zabezpieczenia finansowego dla właściwego przeprowadzania wyścigów konnych oraz wskazanie źródeł pochodzenia posiadanego kapitału;
5)
określenie rodzaju gonitw, które mają być przeprowadzane, oraz planowanej ich liczby w ciągu roku;
6)
opis urządzeń technicznych toru wyścigowego;
7)
planowany termin rozpoczęcia działalności.
5. 
Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, podmiot składa oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania wyścigów konnych, określone w ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych.".

6. 
Oświadczenie powinno również zawierać:
1)
nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2)
oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3)
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
7. 
Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:
1)
nazwa podmiotu, jego siedziba i adres albo adres zamieszkania;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), chyba że podmiot nie posiada takich numerów;
3)
lokalizacja toru wyścigowego, uzgodniona z wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta;
4)
data dokonania wpisu.
7a. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695).
8. 
Rejestr jest jawny.
9. 
Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.

(uchylony).

(uchylony).

Od decyzji Prezesa w sprawie zakazu wykonywania działalności objętej wpisem podmiotowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.

1. 
Gonitwy przeprowadzane są według planu rocznego, zatwierdzanego przez Prezesa na podstawie wniosków organizatorów wyścigów konnych.
2. 
Przeprowadzenie dodatkowych gonitw wymaga zgody Prezesa.
3. 
Do postępowania w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie dodatkowej gonitwy stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695).
4. 
Do postępowania w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie dodatkowej gonitwy nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

W gonitwie mogą brać udział wyłącznie konie, które zostały zgłoszone zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie wyścigów konnych.

(uchylony).

Warunki i tryb udzielania pozwoleń i licencji

1. 
Pozwolenie na kierowanie stajnią wyścigową w danym roku kalendarzowym może być udzielone osobie, która:
1)
nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1 i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) lub przestępstwo przeciwko mieniu określone w Kodeksie karnym;
2)
zdała egzamin ze znajomości przepisów dotyczących wyścigów konnych przed komisją powołaną przez Prezesa.
2. 
Wniosek o udzielenie pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;
2)
zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1.
2a. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3. 
Prezes udziela albo odmawia udzielenia pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową w drodze decyzji.
3a. 
Do postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
3b. 
Do postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
4. 
Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.
1. 
Licencja na trenowanie koni w danym roku kalendarzowym:
1)
jest udzielana odrębnie na trenowanie:
a)
kłusaków,
b)
koni innych ras;
2)
może być udzielona osobie, która:
a)
posiada uprawnienia do trenowania koni nadane przez Prezesa na czas nieokreślony po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa, poprzedzonego ukończeniem szkolenia przeprowadzonego przez Klub,
b)
spełnia jeden z następujących warunków:
ukończyła studia wyższe na kierunku zootechnika lub weterynaria, lub rolnictwo oraz posiada co najmniej dwuletni staż pracy w stajni wyścigowej lub wykonywała czynności związane z obsługą koni w stajni wyścigowej przez okres co najmniej 2 lat,
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w stajni wyścigowej lub wykonywała czynności związane z obsługą koni w stajni wyścigowej przez okres co najmniej 5 lat,
wygrała co najmniej 500 gonitw,
przed dniem 1 września 2001 r. zajmowała się trenowaniem koni przez okres co najmniej 3 lat,
c)
nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1 i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt lub przestępstwo przeciwko mieniu określone w Kodeksie karnym,
d)
nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powożenia) koni lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzającym taką karę dyscyplinarną.
2. 
Osobie, która nie spełnia żadnego z warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, może być udzielona licencja na trenowanie wyłącznie tych koni, których jest właścicielem lub współwłaścicielem.
3. 
W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, licencji na trenowanie koni można udzielić dopiero po wykonaniu tej kary.
4. 
Wniosek o udzielenie licencji na trenowanie koni zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;
2)
zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1.
5. 
Do wniosku dołącza się kopie dokumentów potwierdzających:
1)
posiadane wykształcenie oraz
2)
odpowiedni staż pracy lub okres wykonywania czynności związanych z obsługą koni w stajni wyścigowej.
5a. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
6. 
Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na trenowanie koni w drodze decyzji.
6a. 
Do postępowania w sprawie udzielenia licencji na trenowanie koni stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
6b. 
Do postępowania w sprawie udzielenia licencji na trenowanie koni nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
7. 
Od decyzji, o której mowa w ust. 6, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.
1. 
Licencja na dosiadanie (powożenie) koni w danym roku kalendarzowym może być udzielona osobie, która:
1)
posiada uprawnienia do dosiadania (powożenia) koni nadane przez Prezesa na czas nieokreślony po:
a)
złożeniu pisemnego oświadczenia, że wnioskodawca posiada praktyczne umiejętności dosiadania (powożenia) koni, potwierdzonego przez trenera mającego ważną licencję na trenowanie koni,
b)
zdaniu egzaminu ze znajomości regulaminu wyścigów konnych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa;
2)
posiada co najmniej wykształcenie podstawowe;
3)
nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1 i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt lub przestępstwo przeciwko mieniu określone w Kodeksie karnym;
4)
nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powożenia) koni lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzającym taką karę dyscyplinarną;
5)
posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w gonitwach, wydane przez lekarza wyznaczonego przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej lub lekarza innego zakładu opieki zdrowotnej wskazanego przez Prezesa.
2. 
W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, licencji na dosiadanie (powożenie) koni można udzielić dopiero po wykonaniu tej kary.
3. 
Wniosek o udzielenie licencji na dosiadanie (powożenie) koni zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;
2)
zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1.
4. 
Do wniosku dołącza się kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.
4a. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
5. 
Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na dosiadanie (powożenie) koni w drodze decyzji.
5a. 
Do postępowania w sprawie udzielenia licencji na dosiadanie (powożenie) koni stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
5b. 
Do postępowania w sprawie udzielenia licencji na dosiadanie (powożenie) nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
6. 
Od decyzji, o której mowa w ust. 5, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.
1. 
Licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego udziela się odrębnie dla funkcji:
1)
sędziego startera;
2)
sędziego u celownika;
3)
sędziego u wagi;
4)
sędziego u zegara;
5)
sędziego obserwatora;
6)
sędziego - członka komisji technicznej i komisji odwoławczej.
2. 
Licencja na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego w danym roku kalendarzowym może być udzielona osobie, która:
1)
posiada uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego nadane przez Prezesa na czas nieokreślony po zdaniu egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących wyścigów konnych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa;
2)
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe albo przed dniem 1 września 2001 r. pełniła funkcję sędziego wyścigowego przez okres co najmniej 3 lat;
3)
ukończyła szkolenie w zakresie przepisów o wyścigach konnych, przeprowadzone przez Klub - w przypadku licencji na pełnienie funkcji sędziego, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4;
4)
zdała egzamin ze znajomości przepisów o wyścigach konnych przed komisją powołaną przez Prezesa - w przypadku licencji na pełnienie funkcji sędziego, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6;
5)
nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1 i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt lub przestępstwo przeciwko mieniu określone w Kodeksie karnym lub przestępstwo określone w art. 228-230a, art. 250, art. 296a lub art. 296b tego kodeksu;
6)
nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powożenia) koni lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzającym taką karę dyscyplinarną.
3. 
Warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie dotyczą osób, które pełniły daną funkcję sędziego wyścigowego w poprzednim roku kalendarzowym.
4. 
W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego można udzielić dopiero po wykonaniu tej kary.
5. 
Wniosek o udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;
2)
zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2.
6. 
Do wniosku dołącza się kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.
6a. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
7. 
Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego w drodze decyzji.
7a. 
Do postępowania w sprawie udzielenia licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
7b. 
Do postępowania w sprawie udzielenia licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
8. 
Od decyzji, o której mowa w ust. 7, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat na rzecz Klubu za udzielenie pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powożenie) koni, a także pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, różnicując je w zależności od przedmiotu licencji, oraz za rejestrację barw wyścigowych i zgłoszenie konia do wyścigów.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Kary dyscyplinarne mogą być orzekane w stosunku do osób wykonujących funkcje związane z wyścigami konnymi, które popełniły czyny stanowiące przewinienia dyscyplinarne określone w regulaminie wyścigów konnych.

Odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów regulaminu wyścigów konnych podlegają:

1)
kierownicy stajen;
2)
trenerzy;
3)
jeźdźcy;
4)
właściciele koni;
5)
sędziowie wyścigowi;
6)
dyżurni lekarze medycyny;
7)
dyżurni lekarze weterynarii.

Karami dyscyplinarnymi są:

1)
upomnienie;
2)
nagana;
3)
kara pieniężna w wysokości od 50 zł do równowartości sumy nagród w wyścigu, w którym naruszono przepisy regulaminu wyścigów konnych;
4)
zawieszenie pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową;
5)
zawieszenie licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego wyścigowego - nie dłużej niż na rok;
6)
pozbawienie prawa trenowania koni, dosiadania (powożenia) koni lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego.
1. 
W sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej orzekają:
1)
komisja techniczna - jako organ pierwszej instancji;
2)
komisja odwoławcza - jako organ drugiej instancji.
2. 
W sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów wyścigowych wchodzących w skład komisji technicznej orzeka, jako organ pierwszej instancji, komisja odwoławcza.
1. 
Od orzeczenia komisji technicznej wymierzającego karę dyscyplinarną osobie ukaranej przysługuje odwołanie do komisji odwoławczej.
2. 
Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia komisji technicznej wraz z uzasadnieniem - za pośrednictwem tej komisji.
3. 
Komisja odwoławcza rozpatruje odwołanie w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia.
4. 
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez komisję techniczną.
5. 
Komisja odwoławcza nie może wymierzyć kary surowszej od orzeczonej przez komisję techniczną.
6. 
W postępowaniu dyscyplinarnym przed komisją techniczną i komisją odwoławczą stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
1. 
Od orzeczenia komisji odwoławczej wymierzającego karę dyscyplinarną, o której mowa w art. 24 pkt 3-6, przysługuje odwołanie do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce położenia toru wyścigowego.
2. 
Odwołanie do sądu rejonowego wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia komisji odwoławczej wraz z uzasadnieniem.
3. 
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez komisję odwoławczą.
4. 
W postępowaniu odwoławczym przed sądem rejonowym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Przepisy karne

1. 
Kto organizuje wyścigi konne bez wymaganego wpisu do rejestru,

podlega karze grzywny.

2. 
Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Przepisy przejściowe i końcowe

1. 
Nabyte na podstawie dotychczasowych prawideł wyścigowych wyścigów konnych uprawnienia do trenowania lub dosiadania koni wyścigowych zachowują swoją moc.
2. 
Podmioty organizujące dotychczas wyścigi konne zachowują prawo do organizowania wyścigów przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Minister właściwy do spraw rolnictwa powoła Radę Klubu w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

1. 
Traci moc ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wyścigach konnych (Dz. U. poz. 173, z 1958 r. poz. 40, z 1976 r. poz. 122 oraz z 1992 r. poz. 341).
2. 
Do czasu wejścia w życie regulaminu wyścigów konnych, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zachowują moc prawidła wyścigowe wyścigów konnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.