Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1899 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

Na podstawie art. 34 ust. 4 2  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa rodzaje wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe oraz szczegółowy tryb i warunki ich przyznawania.
§  2. 
1.  Wyróżnieniami za wybitne osiągnięcia sportowe, zwanymi dalej "wyróżnieniami", są:
1) dyplomy;
2) puchary;
3) plakietki.
2.  Wyróżnienia mogą być przyznane w kategoriach:
1) seniorów;
2) młodzieżowców;
3) juniorów.
3.  Wyróżnienia mogą być przyznane za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na:
1) igrzyskach olimpijskich;
2) igrzyskach paraolimpijskich;
3) igrzyskach głuchych;
4) mistrzostwach świata;
5) mistrzostwach Europy.
4.  Wyróżnienia za ustanowienie rekordu świata w konkurencjach sportowych objętych programem:
1) igrzysk olimpijskich,
2) igrzysk paraolimpijskich,
3) igrzysk głuchych

- mogą być przyznane, jeżeli wyniki te zostały zatwierdzone przez odpowiednie międzynarodowe organizacje sportowe.

§  3. 
1.  Nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia sportowe, zwane dalej "nagrodami", mogą być przyznane za wybitne osiągnięcia sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
2.  Nagrody mogą być przyznane osobom startującym wyłącznie w kategorii seniorów.
§  4. 
1.  Nagroda może być przyznana za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na:
1) igrzyskach olimpijskich;
2) igrzyskach paraolimpijskich;
3) igrzyskach głuchych.
2.  Nagroda może być przyznana także za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na:
1) mistrzostwach świata,
2) mistrzostwach Europy,
3) uniwersjadzie letniej lub zimowej,
4) akademickich mistrzostwach świata

- jeżeli w zawodach brało udział co najmniej 8 państw w danej konkurencji, przy czym w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 12 osób, a w konkurencjach zespołowych co najmniej 8 drużyn, osad lub załóg.

3.  Nagroda, o której mowa w ust. 2, może być przyznana także, jeżeli regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby osób, drużyn, osad lub załóg w danej konkurencji, jeżeli w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 8 osób, a w konkurencjach zespołowych co najmniej 6 drużyn, osad lub załóg.
§  5.  Nagrody za ustanowienie rekordu świata w konkurencjach sportowych objętych programem:
1) igrzysk olimpijskich,
2) igrzysk paraolimpijskich,
3) igrzysk głuchych

- mogą być przyznane, jeżeli wyniki te zostały zatwierdzone przez międzynarodowe federacje sportowe właściwe dla danego sportu.

§  6.  Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia polski związek sportowy składa ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej:
1) do dnia 30 listopada - jeżeli warunki do przyznania nagrody lub wyróżnienia zostały spełnione do dnia 15 listopada danego roku;
2) do dnia 31 stycznia roku następnego - jeżeli warunki do przyznania nagrody lub wyróżnienia zostały spełnione po dniu 15 listopada danego roku.
§  7. 
1.  Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia zawiera następujące dane osoby, która uzyskała wybitne osiągnięcie sportowe:
1) imię i nazwisko;
2) nr PESEL;
3) adres do korespondencji;
4) informację o miejscu składania informacji podatkowych;
5) informację o wybitnym osiągnięciu sportowym.
2.  Wniosek o przyznanie nagrody może zawierać wskazanie numeru rachunku bankowego, na który zostanie dokonana wypłata nagrody.
§  8. 
1.  W konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych nagroda może być przyznana:
1) za zajęcie w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych:
a) pierwszego miejsca - w wysokości do 35-krotności podstawy ustalenia wysokości nagrody, o której mowa w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zwanej dalej "podstawą",
b) drugiego miejsca - w wysokości do 25-krotności podstawy,
c) trzeciego miejsca - w wysokości do 20-krotności podstawy;
2) za zajęcie w mistrzostwach świata:
a) pierwszego miejsca - w wysokości do 12-krotności podstawy,
b) drugiego miejsca - w wysokości do 9-krotności podstawy,
c) trzeciego miejsca - w wysokości do 7-krotności podstawy;
3) za zajęcie w mistrzostwach Europy:
a) pierwszego miejsca - w wysokości do 9-krotności podstawy,
b) drugiego miejsca - w wysokości do 5-krotności podstawy,
c) trzeciego miejsca - w wysokości do 3-krotności podstawy;
4) za ustanowienie rekordu świata - w wysokości do 20-krotności podstawy.
2.  W konkurencjach sportowych niewymienionych w ust. 1 nagroda może być przyznana:
1) za zajęcie w mistrzostwach świata:
a) pierwszego miejsca - w wysokości do 6-krotności podstawy,
b) drugiego miejsca - w wysokości do 4-krotności podstawy,
c) trzeciego miejsca - w wysokości do 3-krotności podstawy;
2) za zajęcie w mistrzostwach Europy:
a) pierwszego miejsca - w wysokości do 4-krotności podstawy,
b) drugiego miejsca - w wysokości do 3-krotności podstawy,
c) trzeciego miejsca - w wysokości do 2-krotności podstawy.
§  9.  W sportach i konkurencjach sportowych objętych programem uniwersjad letnich lub zimowych nagroda może być przyznana:
1) za zajęcie pierwszego miejsca - w wysokości do 6-krotności podstawy;
2) za zajęcie drugiego miejsca - w wysokości do 4-krotności podstawy;
3) za zajęcie trzeciego miejsca - w wysokości do 3-krotności podstawy.
§  10.  W sportach i konkurencjach sportowych objętych programem akademickich mistrzostw świata nagroda może być przyznana:
1) za zajęcie pierwszego miejsca - w wysokości do 3-krotności podstawy;
2) za zajęcie drugiego miejsca - w wysokości do 2-krotności podstawy;
3) za zajęcie trzeciego miejsca - w wysokości do 1-krotności podstawy.
§  11.  Osobie, która uzyskała inne niż określone w § 8-10 wybitne osiągnięcie sportowe o szczególnym charakterze, może być przyznana nagroda do wysokości 4-krotności podstawy.
§  12. 
1.  W przypadku wybitnych osiągnięć sportowych, o których mowa w § 8 ust. 2 i w § 9-11, danej osobie może być przyznana nagroda nie więcej niż raz w roku.
2.  W przypadku uzyskania w czasie tych samych zawodów dwóch lub więcej osiągnięć sportowych, o których mowa w § 8-10, przyznaje się jedną nagrodę, której wysokość nie może przekroczyć 75% sumy nagród za poszczególne osiągnięcia.
§  13.  Zawodnikom zespołowych gier sportowych przyznaje się nagrodę zbiorową dla zespołu w wysokości do 85% nagrody ustalonej zgodnie z § 8-10, pomnożonej przez liczbę osób w zespole określoną przepisami międzynarodowymi, z tym że nagroda dla jednej osoby nie może przekroczyć wysokości odpowiedniej nagrody określonej w § 8-10. Przepisy § 12 stosuje się odpowiednio.
§  14. 
1.  Wypłata nagrody następuje:
1) do końca roku kalendarzowego - w przypadku wniosku, o którym mowa w § 6 pkt 1;
2) do dnia 31 marca roku następnego - w przypadku wniosku, o którym mowa w § 6 pkt 2.
2.  Nagroda jest wypłacana na rachunek bankowy wskazany przez osobę, której nagroda została przyznana, albo przekazem pocztowym.
§  15. 
1.  W przypadku przyznania nagród za osiągnięcia sportowe uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
2.  W przypadku przyznania nagród za osiągnięcia sportowe uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nagroda może być przyznana, jeżeli regulamin zawodów przewidywał udział mniejszej liczby osób, drużyn, osad lub załóg w danej konkurencji niż określona w § 4 ust. 1, jeżeli w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 5 osób, a w konkurencjach zespołowych co najmniej 5 drużyn, osad lub załóg.
§  16.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U.2015.1911).
2 Rozporządzenie utraci moc z dniem 29 listopada 2017 r. na podstawie art. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2017.1600), która weszła w życie z dniem 12 września 2017 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz.U.2012.1107), które na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o sporcie (Dz.U.2016.1170) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.