[Roszczenie o odszkodowanie; zakres odszkodowania; uzupełniające stosowanie przepisów k.c.] - Art. 2. - Wyrównywanie strat... - Dz.U.2002.233.1955 - OpenLEX

Art. 2. - [Roszczenie o odszkodowanie; zakres odszkodowania; uzupełniające stosowanie przepisów k.c.] - Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.233.1955

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2002 r.
Art.  2. [Roszczenie o odszkodowanie; zakres odszkodowania; uzupełniające stosowanie przepisów k.c.]
1.
Każdemu, kto poniósł stratę majątkową w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego, służy roszczenie o odszkodowanie.
2.
Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wyrównanie straty majątkowej, bez korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby strata nie powstała.
3.
Do odszkodowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem art. 415-4202.