Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 9/2000.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.38.458

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 maja 2001 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 24 kwietnia 2001 r.
sygn. akt U. 9/2000.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Teresa Dębowska-Romanowska - przewodniczący,

Zdzisław Czeszejko-Sochacki - sprawozdawca,

Jerzy Stępień,

protokolant - Joanna Szymczak,

po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2001 r. na rozprawie sprawy z wniosku Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona", z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie zgodności § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowego trybu nabywania przez nich akcji (Dz. U. Nr 44, poz. 280) z art. 32 ust. 2 Konstytucji RP,

orzeka:

§ 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowego trybu nabywania przez nich akcji (Dz. U. Nr 44, poz. 280) jest zgodny z art. 32 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.