Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.122.853

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 2006 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 29 czerwca 2006 r.
sygn. akt U 3/06

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Stępień - przewodniczący,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Marian Zdyb - sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Ministra Obrony Narodowej i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 29 czerwca 2006 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich (Dz. U. Nr 14, poz. 118) z art. 36 ust. 2 i art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 i Nr 132, poz. 1110) oraz z art. 92 ust. 1 zdanie 1 Konstytucji,

orzeka:

I

§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich (Dz. U. Nr 14, poz. 118) jest niezgodny z art. 36 ust. 2 w związku z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 i Nr 132, poz. 1110) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 33, poz. 290).

II

§ 4 ust. 1 rozporządzenia powołanego w części I traci moc obowiązującą z dniem 30 września 2006 r.