Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 63/06.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.195.1414

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 października 2007 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 16 października 2007 r.
sygn. akt SK 63/06

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Janusz Niemcewicz - przewodniczący,

Zbigniew Cieślak,

Marian Grzybowski,

Ewa Łętowska,

Marek Mazurkiewicz - sprawozdawca,

po rozpoznaniu w trybie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417), na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 października 2007 r., skargi konstytucyjnej Zdzisława Jaworskiego o zbadanie zgodności art. 54 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2003 r., w zakresie, w jakim organ podatkowy naliczał odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej za okres zabezpieczenia, w sytuacji gdy w postępowaniu zabezpieczającym przed wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego organ podatkowy dokonał zajęcia środków pieniężnych, rzeczy lub praw majątkowych, a następnie objęte zabezpieczeniem środki pieniężne, w tym kwoty uzyskane ze sprzedaży objętych zabezpieczeniem rzeczy lub praw, zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych, z art. 32 ust. 1 w związku z art. 84 oraz z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 54 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r., w zakresie, w jakim nie wyłącza naliczania odsetek za zwłokę, w przypadku gdy w postępowaniu zabezpieczającym organ podatkowy, przed wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, dokonał zajęcia środków pieniężnych, rzeczy lub praw majątkowych, a następnie środki pieniężne, w tym kwoty uzyskane ze sprzedaży rzeczy lub praw, zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 84 oraz z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.