Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 6/09.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.179.1395

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 października 2009 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 20 października 2009 r.
sygn. akt SK 6/09

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Rzepliński - przewodniczący,

Zbigniew Cieślak,

Mirosław Granat,

Marek Mazurkiewicz - sprawozdawca,

Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 20 października 2009 r., skargi konstytucyjnej spółki "4G Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu o zbadanie zgodności art. 47922 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.), w zakresie ograniczającym przesłanki do wznowienia postępowania w sprawach gospodarczych do upływu dwóch lat od uprawomocnienia się wyroku, przy jedynej możliwości przekroczenia tego okresu przy braku możliwości działania przez stronę lub nienależytą jej reprezentację, z art. 190 ust. 4 w związku z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 47922 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.), w zakresie, w jakim odnosi się do skargi o wznowienie postępowania opartej na podstawie art. 4011 Kodeksu postępowania cywilnego, jest niezgodny z art. 190 ust. 4 w związku z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.