Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 56/04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.126.1062

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2005 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 28 czerwca 2005 r.
sygn. akt SK 56/04

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Adam Jamróz - przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski,

Janusz Niemcewicz,

Jerzy Stępień,

Marian Zdyb - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 28 czerwca 2005 r., skargi konstytucyjnej Gregora Sobischa o zbadanie zgodności art. 281 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) z art. 2, art. 30, art. 32, art. 42 ust. 1, art. 45 ust. 1 oraz art. 47 Konstytucji,

orzeka:

Art. 281 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) jest zgodny z art. 42 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 30 i art. 47 Konstytucji.