Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.980

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2017 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 12 maja 2017 r.
sygn. akt SK 49/13

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Grzegorz Jędrejek - przewodniczący,

Zbigniew Jędrzejewski,

Julia Przyłębska,

Piotr Pszczółkowski,

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 12 maja 2017 r., skargi konstytucyjnej Falubaz Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze o zbadanie zgodności:

art. 179 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, ze zm.) z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 i art. 21 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji,

ewentualnie

art. 179 ust. 2, 3 i 4 wyżej powołanej ustawy w zakresie, w jakim wyłącza legitymację podmiotów posiadających interes prawny w żądaniu wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego w przypadku decyzji starosty o stwierdzeniu nieważności uchwał organów spółek wodnych lub bezczynności starosty w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał organów spółek wodnych, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 i art. 21 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 179 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352, 1250, 1948 i 2260) jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.