Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 42/08.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.105.878

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 2009 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 16 czerwca 2009 r.
sygn. akt SK 42/08

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Rzepliński - przewodniczący,

Mirosław Granat,

Marian Grzybowski,

Marek Kotlinowski,

Teresa Liszcz - sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 16 czerwca 2009 r., skargi konstytucyjnej Edwarda Bieleckiego o zbadanie zgodności art. 8 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, ze zm.) z art. 64 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji,

orzeka:

Art. 8 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z 1993 r. Nr 36, poz. 159, z 1995 r. Nr 28, poz. 143, z 1998 r. Nr 97, poz. 604, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2007 r. Nr 191, poz. 1372 oraz z 2009 r. Nr 14, poz. 74) nie jest niezgodny z art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.