Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1308

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lipca 2018 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 28 czerwca 2018 r.
sygn. akt SK 4/17

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mariusz Muszyński - przewodniczący,

Piotr Tuleja,

Andrzej Zielonacki - sprawozdawca,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072), na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 czerwca 2018 r., skargi konstytucyjnej Zbigniewa Gąszczyka-Ożarowskiego o zbadanie zgodności:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. U. poz. 508, ze zm.) z:

a) art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą sprawiedliwości społecznej,

b) art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji,

c) art. 92 ust. 1 Konstytucji,

2) § 4 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 z:

a) art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji,

b) art. 92 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

I

1. § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2049) jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. § 4 rozporządzenia powołanego w punkcie 1, w części obejmującej zwrot: "funkcję biegłego sądowego nie krócej niż jedną kadencję lub", jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji.

II

Przepis wymieniony w części I w punkcie 1 traci moc obowiązującą z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.