Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 38/09. - Dz.U.2010.109.724 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 38/09.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.109.724

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 2010 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 2 czerwca 2010 r.
sygn. akt SK 38/09

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Maria Gintowt-Jankowicz - przewodniczący,

Stanisław Biernat,

Zbigniew Cieślak,

Ewa Łętowska - sprawozdawca,

Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 2 czerwca 2010 r., skargi konstytucyjnej Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" z siedzibą w Warszawie o zbadanie zgodności art. 3941 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) z art. 45 ust. 1 i art. 176 Konstytucji,

orzeka:

Art. 3941 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia postanowienia sądu drugiej instancji oddalającego wniosek o wyłączenie sędziego złożony w postępowaniu przed sądem drugiej instancji, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 176 ust. 1 Konstytucji.