Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 37/06.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.242.1779

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2007 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 13 grudnia 2007 r.
sygn. akt SK 37/06

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Grzybowski - przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski,

Zbigniew Cieślak,

Mirosław Granat - sprawozdawca,

Marek Kotlinowski,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 13 grudnia 2007 r., skargi konstytucyjnej Henryka Drabiuka o zbadanie zgodności art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, ze zm.) z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558 i Nr 191, poz. 1369) jest zgodny z art. 67 ust. 1 i art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.