Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 32/05. - Dz.U.2006.84.586 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 32/05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.84.586

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2006 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 8 maja 2006 r.
sygn. akt SK 32/05

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Ciemniewski - przewodniczący,

Teresa Dębowska-Romanowska - sprawozdawca,

Marian Grzybowski,

Wiesław Johann,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 8 maja 2006 r., skargi konstytucyjnej Włodzimierza Pierzchlińskiego o zbadanie zgodności art. 373 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) z art. 45 ust. 1 oraz art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 373 zdanie pierwsze ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.