Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1363

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 2018 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 11 lipca 2018 r.
sygn. akt SK 3/17

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Justyn Piskorski - przewodniczący,

Leon Kieres - sprawozdawca,

Mariusz Muszyński,

Stanisław Rymar,

Jarosław Wyrembak,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 11 lipca 2018 r., skargi konstytucyjnej Karoliny Skrzypczyk o zbadanie zgodności: art. 3986 § 2 i 3 w związku z art. 3984 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) w zakresie, w jakim przewiduje odrzucenie - bez wzywania do usunięcia braków - skargi kasacyjnej niespełniającej wymagań określonych w art. 3984 § 1 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 3986 § 2 i 3 w związku z art. 3984 § 1 pkt 3 w związku z art. 13 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, ze zm.) jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 i w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Orzeczenie zapadło większością głosów.