Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 29/2001. - Dz.U.2002.19.198 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 29/2001.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.19.198

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 2002 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 25 lutego 2002 r.
sygn. akt SK. 29/2001.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Mączyński - przewodniczący,

Wiesław Johann,

Marek Mazurkiewicz,

Jadwiga Skórzewska-Łosiak - sprawozdawca,

Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2002 r. na rozprawie skargi konstytucyjnej Leszka M. Hudały, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: skarżącego, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prokuratora Generalnego, w sprawie zgodności art. 107 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.) w związku z art. 2 i art. 70 § 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753 z późn. zm.) z art. 2, art. 7, art. 10 ust. 1, art. 30, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78, art. 178 ust. 2, art. 180 ust. 2 oraz art. 180 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 107 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 88, poz. 961) w związku z art. 2 i art. 70 § 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753, z 1999 r. Nr 75, poz. 853 i z 2001 r. Nr 98, poz. 1070), jako niemający od dnia 1 stycznia 1998 r. zastosowania do decyzji o przeniesieniu sędziego wojskowego na inne stanowisko lub miejsce służbowe, nie jest niezgodny z art. 30, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 oraz art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyć postępowanie w sprawie zgodności zaskarżonych przepisów z art. 2, art. 7, art. 10 ust. 1, art. 178 ust. 2 oraz art. 180 ust. 2 i ust. 5 Konstytucji z uwagi na niedopuszczalność wydania orzeczenia.