Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 28/99.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.30.380

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 kwietnia 2000 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 17 kwietnia 2000 r.
sygn. akt SK. 28/99.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Stępień - przewodniczący,

Lech Garlicki,

Stefan J. Jaworski,

Wiesław Johann,

Jadwiga Skórzewska-Łosiak - sprawozdawca,

protokolant: Joanna Szymczak,

po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2000 r. na rozprawie skargi konstytucyjnej Celiny Kamińskiej, z udziałem umocowanych przedstawicieli: pełnomocnika skarżącej, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prokuratora Generalnego, w sprawie zgodności art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z późn. zm.) z art. 46 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 64, poz. 407 i Nr 80, poz. 498), w zakresie, w jakim zachowuje moc obowiązującą, jest niezgodny z art. 46 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.