Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 28/15. - Dz.U.2016.2200 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 28/15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2200

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2016 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 11 października 2016 r.
sygn. akt SK 28/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Leon Kieres - przewodniczący,

Julia Przyłębska,

Piotr Pszczółkowski,

Andrzej Rzepliński,

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 11 października 2016 r., skargi konstytucyjnej Marka Haslika o zbadanie zgodności: art. 74 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) z art. 41 ust. 1, art. 47 i art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.),

orzeka:

Art. 74 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) jest zgodny z art. 41 ust. 1, art. 47 i art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

oraz postanawia:

na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.