Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 28/13. - Dz.U.2014.1061 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 28/13.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1061

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 sierpnia 2014 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 31 lipca 2014 r.
sygn. akt SK 28/13

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Rzepliński - przewodniczący,

Stanisław Biernat,

Maria Gintowt-Jankowicz,

Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca,

Marek Zubik,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 31 lipca 2014 r., skargi konstytucyjnej Tadeusza Kępko o zbadanie zgodności art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, ze zm.) z art. 2 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 50 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 684) w zakresie, w jakim uprawnia Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do potrącania z wypłacanych zasiłków chorobowych składek na ubezpieczenie społeczne rolników, jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.