Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.838

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 2018 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
sygn. akt SK 27/16

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Grzegorz Jędrejek - przewodniczący,

Piotr Pszczółkowski,

Małgorzata Pyziak-Szafnicka,

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca,

Jarosław Wyrembak,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072), na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 kwietnia 2018 r., skargi konstytucyjnej Damiana Kaczyńskiego o zbadanie zgodności: art. 126 § 1 w związku z art. 126 § 10 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, ze zm.) w zakresie, w jakim nie umożliwia skazanemu odbywającemu karę pozbawienia wolności wykorzystania przysługującego mu prawa własności zgodnie z własną wolą, tj. nie pozwala na korzystanie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności ze zgromadzonych środków finansowych, w tym także nie pozwala na przeznaczenie tychże środków finansowych na poczet spłaty grzywny orzeczonej na rzecz skazanego przez sąd rejonowy, z art. 64 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji,

orzeka:

Art. 126 § 10 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652) w zakresie, w jakim uniemożliwia skazanemu spłatę ze środków pieniężnych, o których mowa w art. 126 § 1 tej ustawy, grzywny, jeżeli nie została ona zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę aresztu, jest zgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.