Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 26/19. - Dz.U.2020.1075 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 26/19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1075

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 2020 r.

WYROK SYGN. AKT SK 26/19
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 17 czerwca 2020 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Julia Przyłębska - przewodniczący,

Leon Kieres - sprawozdawca,

Bartłomiej Sochański,

Wojciech Sych,

Michał Warciński,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393), na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 czerwca 2020 r., połączonych skarg konstytucyjnych spółek: Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego spółka z o.o., Nowego Szpitala w Świebodzinie spółka z o.o. oraz Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą spółka z o.o. o zbadanie zgodności: art. 17 ust. 1c pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm. - w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r.) w zakresie, w jakim spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której celem statutowym jest działalność ochrony zdrowia, pozbawia możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych uzyskanego przez nią dochodu, w części przeznaczonej i wydatkowanej na cele ochrony zdrowia, z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 84 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 17. ust 1c. pkt 1 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 1018, 1309, 1358, 1495, 1571, 1572, 1649, 1978, 2200, 2217 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 183, 568 i 695) jest zgodny z art. 84 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.