Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 24/04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.57.501

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 2005 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 21 marca 2005 r.
sygn. akt SK 24/04

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Ciemniewski - przewodniczący,

Teresa Dębowska-Romanowska - sprawozdawca,

Jerzy Stępień,

Mirosław Wyrzykowski,

Marian Zdyb,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 21 marca 2005 r., skargi konstytucyjnej Agencji Nieruchomości Rolnych o zbadanie zgodności art. XXVI i art. XXXI dekretu z dnia 11 października 1946 r. - Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. Nr 57, poz. 321, ze zm.) oraz art. XXXVII i art. XL ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 94, ze zm.) w części, w jakiej przepisy te utrzymują w mocy prawo mieszkańców gromad posiadających grunty przylegające do jeziora Serwy - do połowu ryb w tym jeziorze, z art. 2 oraz art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. XXVI i art. XXXI dekretu z dnia 11 października 1946 r. - Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. Nr 57, poz. 321, z 1950 r. Nr 38, poz. 349, z 1953 r. Nr 29, poz. 113, z 1960 r. Nr 54, poz. 311 oraz z 1964 r. Nr 16, poz. 94) oraz art. XXXVII i art. XL ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 94, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1990 r. Nr 55, poz. 321, z 1994 r. Nr 85, poz. 388 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408) są zgodne z art. 2 i art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.