Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 22/03. - Dz.U.2004.152.1610 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 22/03.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.152.1610

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 2004 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 21 czerwca 2004 r.
sygn. akt SK 22/03

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Ciemniewski - przewodniczący,

Teresa Dębowska-Romanowska - sprawozdawca,

Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Prokuratora Generalnego i Ministra Finansów, na rozprawie w dniu 8 czerwca 2004 r. skargi konstytucyjnej Anatola Mironowicza o zbadanie zgodności § 50 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245) z art. 64 ust. 2 i 3, art. 84 i art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

§ 50 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245) w zakresie, w jakim pozbawia prawa do obniżenia podatku należnego podatnika VAT nabywającego towar czy usługę od podmiotu, który wystawił fakturę wraz z kwotą podatku, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona od podatku, a kwota wykazana w fakturze została zapłacona, jest niezgodny z art. 64 ust. 2, art. 64 ust. 3 w związku z art. 84 i art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.