Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 21/99.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.55.666

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2000 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 10 lipca 2000 r.
sygn. akt SK. 21/99.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Teresa Dębowska-Romanowska - przewodnicząca,

Jerzy Ciemniewski - sprawozdawca,

Lech Garlicki,

Stefan J. Jaworski,

Wiesław Johann,

protokolant: Joanna Szymczak,

po rozpoznaniu w dniach 19 czerwca 2000 r. i 10 lipca 2000 r. na rozprawie, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: skarżącego Jarosława Pawlaka, pełnomocnika skarżącej Gabrieli Okońskiej, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prokuratora Generalnego, skarg konstytucyjnych:

Jarosława Pawlaka w sprawie zgodności art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) z art. 2, art. 42 ust. 1, art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 7 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) i z art. 15 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167)

oraz

Gabrieli Okońskiej w sprawie zgodności art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 715) i art. 78 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840) z art. 2, art. 18, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1, art. 48, art. 71 ust. 1 i 2 oraz z art. 72 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

orzeka:

1.
Art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 715) jest zgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1 i nie jest niezgodny z art. 48 i art. 72 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Art. 78 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 548) nie jest niezgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1, art. 48, art. 72 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638) umorzyć postępowanie w części dotyczącej zgodności art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 715) i art. 78 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 548) z art. 18, art. 71 i art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 7 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z 1995 r. Nr 36, poz. 175-177 oraz z 1998 r. Nr 147, poz. 962) i z art. 15 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167).

Teresa Dębowska-Romanowska

Jerzy Ciemniewski Lech Garlicki (zd. odr. co do pkt 1)

Stefan J. Jaworski (zd. odr. co do pkt 1)

Wiesław Johann