Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 20/18. - Dz.U.2019.1368 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 20/18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1368

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 2019 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 3 lipca 2019 r.
sygn. akt SK 20/18

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mariusz Muszyński - przewodniczący,

Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca,

Stanisław Rymar,

Piotr Tuleja,

Jarosław Wyrembak,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072, ze zm.), na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 lipca 2019 r., skargi konstytucyjnej Jarosława Nowackiego o zbadanie zgodności: art. 18 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, ze zm.) w zakresie, w jakim przewiduje, że uprawnienie do zmniejszenia najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku niezdolności ubezpieczonego do pracy stosuje się wyłącznie w takim przypadku, w którym ubezpieczony z tytułu tej niezdolności do pracy spełnia nie tylko faktyczne, ale również normatywne warunki do przyznania zasiłku, z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 oraz z art. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 18. ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730) jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072 oraz z 2019 r. poz. 125) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.