Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 19/99. - Dz.U.1999.99.1170 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 19/99.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.99.1170

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 1999 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 8 grudnia 1999 r.
sygn. akt SK. 19/99.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Safjan - przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski,

Teresa Dębowska-Romanowska,

Lech Garlicki,

Stefan J. Jaworski,

Wiesław Johann,

Krzysztof Kolasiński,

Andrzej Mączyński,

Ferdynand Rymarz,

Jadwiga Skórzewska-Łosiak,

Jerzy Stępień,

Janusz Trzciński - sprawozdawca,

Marian Zdyb,

protokolant: Joanna Szymczak

po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 1999 r. na rozprawie skargi konstytucyjnej Jerzego Ćwieka, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: pełnomocnika skarżącego, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prokuratora Generalnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, w sprawie zgodności art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 1993 r. Nr 38, poz. 172 ze zm.), na podstawie którego Trybunał Stanu II instancji wyrokiem z dnia 21 października 1998 r. ostatecznie orzekł w sprawie Jerzego Ćwieka - z art. 2, 7, 30, 31 i 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim dotyczy odpowiedzialności konstytucyjnej kierowników urzędów centralnych (pkt 5 wyżej powołanego przepisu ustawy o Trybunale Stanu),

orzeka:

Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 1993 r. Nr 38, poz. 172, z 1996 r. Nr 73, poz. 350 i z 1999 r. Nr 35, poz. 321 ) w zakresie, w jakim z mocy art. 241 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zachowuje moc obowiązującą do odpowiedzialności konstytucyjnej kierowników urzędów centralnych, wobec których wszczęto postępowanie przed wejściem w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest niezgodny z art. 7, art. 30, art. 31 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.