Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1241

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 2018 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 19 czerwca 2018 r.
sygn. akt SK 19/17

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Piotr Pszczółkowski - przewodniczący,

Małgorzata Pyziak-Szafnicka,

Piotr Tuleja - sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prokuratora Generalnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniach 21 marca i 19 czerwca 2018 r., skargi konstytucyjnej Grzegorza Todryka o zbadanie zgodności § 13 ust. 2 pkt 9 w związku z § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110) "w zakresie, w jakim przewiduje obligatoryjne zamieszczenie symbolu przyczyny niepełnosprawności, a w konsekwencji rodzaju choroby, w szczególności choroby psychicznej, jako przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności", z art. 47 w związku z art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

orzeka:

§ 13 ust. 2 pkt 9 w związku z § 32 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 oraz z 2017 r. poz. 1541) jest niezgodny z art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.