Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 18/2000. - Dz.U.2001.145.1638 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 18/2000.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.145.1638

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2001 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 4 grudnia 2001 r.
sygn. akt SK. 18/2000.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Safjan - przewodniczący,

Wiesław Johann,

Krzysztof Kolasiński - sprawozdawca,

Andrzej Mączyński,

Jerzy Stępień,

protokolant: Lidia Banaszkiewicz,

po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2001 r. na rozprawie, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: skarżących, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich:

- skargi konstytucyjnej Romualda Kozłowskiego o stwierdzenie niezgodności art. 417 i art. 418 Kodeksu cywilnego z art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

- skargi konstytucyjnej Ryszarda i Małgorzaty Bodysów o stwierdzenie niezgodności art. 418 Kodeksu cywilnego z art. 64 i art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

1.
Art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 91 i Nr 71, poz. 733) rozumiany w ten sposób, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie funkcjonariusza państwowego przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, jest zgodny z art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Art. 418 Kodeksu cywilnego jest niezgodny z art. 77 ust. 1 i nie jest niezgodny z art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.