Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2160

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 2018 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 13 listopada 2018 r.
sygn. akt SK 17/17

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stanisław Rymar - przewodniczący,

Grzegorz Jędrejek,

Zbigniew Jędrzejewski,

Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca,

Michał Warciński,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072), na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 listopada 2018 r., skargi konstytucyjnej spółki Salag sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Suwałkach o zbadanie zgodności: art. 30i pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, ze zm.) z art. 78 w związku z art. 2 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

orzeka:

Art. 30i pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669) jest zgodny z art. 78 w związku z art. 31 ust. 3, w związku z art. 2, w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.