Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 14/03. - Dz.U.2004.63.592 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 14/03.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.63.592

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 2004 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 30 marca 2004 r.
sygn. akt SK 14/03

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Ewa Łętowska - przewodniczący,

Teresa Dębowska-Romanowska,

Marian Grzybowski,

Marek Mazurkiewicz - sprawozdawca,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego, Sejmu, Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 30 marca 2004 r., skargi konstytucyjnej Jacka Bąbki o zbadanie zgodności:

1)
art. 632 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) w zakresie, w jakim w sprawach z oskarżenia prywatnego w razie uniewinnienia oskarżonego orzeczeniem wydanym na podstawie art. 179 § 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94, ze zm.) kosztami procesu nakazuje obciążyć oskarżyciela prywatnego;
2)
§ 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1013, ze zm.) z art. 2 i 45 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

1)
Art. 632 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) jest zgodny z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2)
§ 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1013, ze zm.) jest zgodny z art. 2 i nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji.