Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.666

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 2017 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 22 marca 2017 r.
sygn. akt SK 13/14

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Leon Kieres - przewodniczący,

Julia Przyłębska,

Piotr Pszczółkowski - sprawozdawca,

Małgorzata Pyziak-Szafnicka,

Michał Warciński,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072), na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 marca 2017 r., skargi konstytucyjnej Mirosława Wyżgi o zbadanie zgodności art. 22 § 1 w związku z art. 204 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, ze zm.) w zakresie, w jakim pozbawia osobę, wobec której zastosowano środek zabezpieczający polegający na umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, prawa udziału w posiedzeniu sądu w sprawie wykonywania tego środka zabezpieczającego, z art. 45 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 204 § 1 i 2 w związku z art. 22 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje prawa do osobistego udziału sprawcy, wobec którego stosowany jest środek zabezpieczający polegający na umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, w posiedzeniu sądu w sprawie dalszego stosowania tego środka zabezpieczającego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.