Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 11/11.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.585

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 2013 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 7 maja 2013 r.
sygn. akt SK 11/11

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Piotr Tuleja - przewodniczący,

Stanisław Biernat,

Maria Gintowt-Jankowicz - sprawozdawca,

Andrzej Rzepliński,

Andrzej Wróbel,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 7 maja 2013 r., skargi konstytucyjnej Tomasza Grzegorza Całkiewicza o zbadanie zgodności art. 83 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) w zakresie, w jakim nie ustala maksymalnych norm czasu pracy sędziego sądu powszechnego, nie określa precyzyjnie sytuacji, w jakich dopuszczalne jest ich przekroczenie i wyłącza prawo do rekompensaty w postaci dodatkowego wynagrodzenia lub ekwiwalentnego czasu wolnego od pracy za świadczenie pracy w rozmiarze wykraczającym ponad takie normy, z:

-
art. 30 w związku z art. 24 i w związku z art. 66 ust. 112 Konstytucji,
-
art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 Konstytucji,
-
art. 47 w związku z art. 71 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 83. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427) jest zgodny z art. 66 w związku z art. 24 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 30 i art. 47 w związku z art. 71 ust. 1 Konstytucji.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.