Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 stycznia 2018 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 19 grudnia 2017 r.
sygn. akt SK 10/16

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Julia Przyłębska - przewodnicząca,

Henryk Cioch - sprawozdawca,

Zbigniew Jędrzejewski,

Mariusz Muszyński,

Justyn Piskorski,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072), na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 grudnia 2017 r., skargi konstytucyjnej Mariana Tomaszyckiego o zbadanie zgodności art. 113a § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, ze zm.) w zakresie, w jakim przewiduje, że zamówienie na paczkę żywnościową dla skazanego może być złożone tylko przez osobę najbliższą, z art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 41 ust. 4, art. 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 113a § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r., w zakresie, w jakim przewiduje, że zamówienie na paczkę żywnościową dla skazanego może złożyć, oprócz samego skazanego, tylko osoba najbliższa, jest zgodny z art. 32 w związku z art. 41 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.