Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 10/10. - Dz.U.2011.156.935 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 10/10.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.156.935

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2011 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 18 lipca 2011 r.
sygn. akt SK 10/10

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stanisław Biernat - przewodniczący,

Mirosław Granat,

Adam Jamróz,

Stanisław Rymar,

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 18 lipca 2011 r., skargi konstytucyjnej Krzysztofa Gadkowskiego o zbadanie zgodności art. 48 § 1 w związku z art. 47 § 1 w związku z art. 465 § 1 w związku z art. 459 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555) w zakresie, w jakim na skutek pominięcia prawodawczego ustawodawcy wykluczają możliwość wniesienia zażalenia na - wydane przez prokuratora nadzorującego postępowanie lub prokuratora bezpośrednio przełożonego - postanowienie o wyłączeniu organu prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze oraz oskarżyciela publicznego, z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji,

orzeka:

Art. 48 § 1 w związku z art. 459 § 2 i art. 465 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości wniesienia zażalenia do sądu na wydane przez prokuratora bezpośrednio przełożonego postanowienie w przedmiocie wyłączenia prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze, jest zgodny z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 oraz z art. 32 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.