Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 65/07.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.123.1026

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 2009 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 28 lipca 2009 r.
sygn. akt P 65/07

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Adam Jamróz - przewodniczący,

Marian Grzybowski - sprawozdawca,

Marek Mazurkiewicz,

Mirosław Wyrzykowski,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 28 lipca 2009 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Płocku, czy art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.) jest zgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 42 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666) w zakresie, w jakim za wykroczenia przeciwko przepisom o zachowaniu w miejscach publicznych wydanym z upoważnienia ustawy przez radę gminy i służącym ochronie porządku, przewiduje karę grzywny:

a) jest zgodny z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

b) nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.