Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 43/06. - Dz.U.2007.168.1187 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 43/06.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.168.1187

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 2007 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 4 września 2007 r.
sygn. akt P 43/06

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Ewa Łętowska - przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski,

Wojciech Hermeliński,

Marek Mazurkiewicz - sprawozdawca,

Janusz Niemcewicz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 4 września 2007 r., pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, czy art. 109 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) w zakresie, w jakim dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, sankcji administracyjnej określonej przez powołaną ustawę jako "dodatkowe zobowiązanie podatkowe" i odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe albo przestępstwa skarbowe, jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 109 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029) w zakresie, w jakim dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, sankcji administracyjnej określonej przez powołaną ustawę jako "dodatkowe zobowiązanie podatkowe" i odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe albo przestępstwa skarbowe, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.