Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 26/09. - Dz.U.2011.81.449 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 26/09.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.81.449

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 kwietnia 2011 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 5 kwietnia 2011 r.
sygn. akt P 26/09

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wojciech Hermeliński - przewodniczący,

Mirosław Granat - sprawozdawca,

Marek Kotlinowski,

Teresa Liszcz,

Marek Zubik,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2011 r., pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, czy art. 18 ust. 10 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, ze zm.) w zakresie, w jakim wyklucza możliwość skutecznego powołania się przez przedsiębiorcę na wypełnienie przez niego wszystkich obowiązków mających na celu zapewnienie przestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, jest zgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

orzeka:

Art. 18 ust. 10 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857) w zakresie, w jakim wyklucza możliwość skutecznego powołania się przez przedsiębiorcę na wypełnienie przez niego wszystkich obowiązków mających na celu zapewnienie przestrzegania przez jego pracowników określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, jest zgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.