Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 19/16. - Dz.U.2020.807 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 19/16.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.807

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2020 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
sygn. akt P 19/16

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Krystyna Pawłowicz - przewodniczący,

Stanisław Piotrowicz, Piotr Pszczółkowski,

Wojciech Sych,

Rafał Wojciechowski - sprawozdawca,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393), na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 kwietnia 2020 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Lublinie, czy art. 104a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, ze zm.) w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie w elektronicznym postępowaniu upominawczym art. 100-103 tejże ustawy, jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 104a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755) w zakresie, w jakim w elektronicznym postępowaniu upominawczym wyłącza możliwość uzyskania przez stronę pozwaną zwolnienia od kosztów sądowych, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.