Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 19/03. - Dz.U.2004.249.2504 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 19/03.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.249.2504

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 2004 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 16 listopada 2004 r.
sygn. akt P 19/03

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bohdan Zdziennicki - przewodniczący,

Teresa Dębowska-Romanowska - sprawozdawca,

Janusz Niemcewicz,

Mirosław Wyrzykowski,

Marian Zdyb,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 9 listopada 2004 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Poznaniu o zbadanie zgodności art. 87 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) z art. 63 w związku z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji,

orzeka:

Art. 87 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 63 Konstytucji.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyć postępowanie w zakresie dotyczącym badania zgodności art. 87 § 2-6 k.p.c. z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 63 Konstytucji ze względu na niedopuszczalność orzekania.