Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 14/06.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.167.1193

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 września 2006 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 11 września 2006 r.
sygn. akt P 14/06

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Grzybowski - przewodniczący,

Wiesław Johann,

Ewa Łętowska,

Marian Zdyb - sprawozdawca,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 11 września 2006 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Kościanie, czy art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, ze zm.) jest zgodny z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175), art. 77 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 21 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,

orzeka:

Art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 oraz z 2006 r. Nr 86, poz. 602 i Nr 94, poz. 657) jest niezgodny z art. 77 ust. 1, art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 77 ust. 2, art. 21 ust. 2 i art. 64 ust. 2 Konstytucji.