Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 13/02.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.205.1741

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 2002 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 3 grudnia 2002 r.
sygn. akt P. 13/02.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Mazurkiewicz - przewodniczący,

Andrzej Mączyński - sprawozdawca,

Mirosław Wyrzykowski,

Marian Zdyb,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Dorota Raczkowska,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 3 grudnia 2002 r., pytania prawnego Naczelnego Sądu Administracyjnego co do zgodności art. 27a ust. 17 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2001 r. z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 27a ust. 17 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), dodany przez ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 137, poz. 638, ze zm.), w brzmieniu zmienionym przez ustawę z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 74, poz. 471), obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509, ze zm.), jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.