Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 126/15. - Dz.U.2016.2201 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 126/15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2201

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2016 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 8 listopada 2016 r.
sygn. akt P 126/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Wróbel - przewodniczący,

Stanisław Biernat,

Piotr Tuleja - sprawozdawca,

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,

Marek Zubik,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 8 listopada 2016 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Koninie: czy art. 386 § 4 i 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.) "w zakresie, w jakim dopuszcza uchylenie przez sąd drugiej instancji zaskarżonego apelacją orzeczenia i przekazanie sprawy do «dalszego rozpoznania» - także w sytuacji, gdy sąd pierwszej instancji przeprowadził w całości postępowanie dowodowe istotne dla rozstrzygnięcia sprawy - wskazując sądowi pierwszej instancji wiążący sposób rozstrzygnięcia merytorycznie sprawy wiążąc go co do ustaleń faktycznych i prawnych", jest zgodny z art. 2, art. 178 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.),

orzeka:

Art. 386 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.) w zakresie, w jakim ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w uzasadnieniu wyroku sądu drugiej instancji wiążą sąd, któremu sprawa została przekazana, jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.