Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 123/15. - Dz.U.2016.2198 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 123/15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2198

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2016 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 18 października 2016 r.
sygn. akt P 123/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Piotr Tuleja - przewodniczący,

Zbigniew Jędrzejewski,

Leon Kieres,

Piotr Pszczółkowski,

Marek Zubik - sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 18 października 2016 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Elblągu: czy art. 39b ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187) jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji

orzeka:

Art. 39b ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491) w zakresie, w jakim ma zastosowanie do posiadaczy nieruchomości w złej wierze, jest zgodny z art. 2, art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło jednomyślnie.