Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 9/08. - Dz.U.2010.21.109 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 9/08.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.21.109

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2010 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 26 stycznia 2010 r.
sygn. akt K 9/08

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Grzybowski - przewodniczący,

Wojciech Hermeliński - sprawozdawca,

Ewa Łętowska,

Marek Mazurkiewicz,

Janusz Niemcewicz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawców oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 26 stycznia 2010 r., połączonych wniosków Rady Miasta Józefowa, Rady Miasta Ruda Śląska i Rady Miejskiej w Radkowie o zbadanie zgodności art. 4 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459, ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1371), z art. 2, art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji,

orzeka:

I

1. Art. 4 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z 2007 r. Nr 191, poz. 1371 oraz z 2009 r. Nr 206, poz. 1590) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 4 ust. 8 i 9 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim wskazuje, że udzielenie bonifikaty jest obowiązkiem organu jednostki samorządu terytorialnego właściwego do wydania decyzji przekształceniowej, jest niezgodny z art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji.

II

Przepis wymieniony w części I w punkcie 2, w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.