Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 8/2001.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.110.1191

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 października 2001 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 10 września 2001 r.
sygn. akt K. 8/2001.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Janusz Niemcewicz - przewodniczący,

Zdzisław Czeszejko-Sochacki,

Teresa Dębowska-Romanowska,

Lech Garlicki,

Jadwiga Skórzewska-Łosiak - sprawozdawca,

protokolant: Joanna Szymczak,

po rozpoznaniu w dniu 10 września 2001 r. na rozprawie wniosku Rady Miejskiej w Połańcu, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Środowiska oraz Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie, że:

1)
załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000 (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1318 oraz z 2000 r. Nr 23, poz. 292 i Nr 38, poz. 421), w części obejmującej treść formularza sprawozdawczego oznaczonego symbolem OŚZ-4e - "roczne sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej", który opublikowany został jako załącznik do nr 112, poz. 1318 Dziennika Ustaw z dnia 31 grudnia 1999 r., w tomie III, załączniku nr 3, pod nr 58 według treści załącznika nr 3 (s. 283 i 284) nie jest zgodny z:
a)
art. 2 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483),
b)
art. 87d ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 i Nr 156, poz. 773, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w związku z art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1115 i 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136),
c)
art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668)

oraz że:

2)
art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) nie jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483),

orzeka:

Art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121 poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668), w zakresie, w jakim dotyczy formularzy, ankiet i kwestionariuszy stosowanych przy przekazywaniu danych służbom statystyki publicznej przez organy samorządu terytorialnego, jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638) umorzyć postępowanie w zakresie zgodności załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000 (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1318 oraz z 2000 r. Nr 23, poz. 292, Nr 38, poz. 421, Nr 76, poz. 868 i Nr 101, poz. 1088), w części obejmującej treść formularza sprawozdawczego oznaczonego symbolem OŚZ-4e - roczne sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 87d ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 i Nr 156, poz. 773, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w związku z art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1115 i 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) i art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668), ponieważ zakwestionowane przepisy utraciły moc obowiązującą.