Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 61/07.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.223.1475

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2008 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 9 grudnia 2008 r.
sygn. akt K 61/07

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Rzepliński - przewodniczący,

Maria Gintowt-Jankowicz,

Ewa Łętowska,

Janusz Niemcewicz,

Mirosław Wyrzykowski - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 9 grudnia 2008 r., wniosku Rady Miejskiej Wrocławia o zbadanie zgodności:

1)
art. 10 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, ze zm.) z art. 165 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji,
2)
art. 17 ust. 3 w związku z ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 21 Konstytucji,

orzeka:

1.
Art. 10 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1237), w zakresie odnoszącym się do gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, jest niezgodny z art. 165 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Art. 17 ust. 3 w związku z ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim uzależnia likwidację rodzinnego ogrodu działkowego na cel publiczny od zgody Polskiego Związku Działkowców, jest niezgodny z art. 21 ust. 2 Konstytucji.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.